we give value to all beginning

เราให้ความสำคัญกับทุกจุดเริ่มต้นของผู้เรียน

ฉะนั้นในทุกๆเดือนเราจะมีคอร์สเริ่มต้นรองรับให้ผู้เรียนใหม่เสมอ

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาคไทยและนานาชาติ

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้า

คณะการออกแบบทุกประเภท

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาคไทย

เลือกคณะที่สนใจของคุณ!

คอร์สสถาปัตย์ภาคไทย

thai architecture

คอร์สสถาปัตย์อินเตอร์

international architecture

คอร์สนิเทศศิลป์อินเตอร์

international communication

คอร์สต่างประเทศ

abroad study